Sử dụng dịch vụ chuyển đồ tôi có phải đóng đồ không

Nếu sử dụng dịch vụ chuyển đồ trọn gói thì bạn không phải làm bất cứ thứ gì.
Nếu sử dụng dịch vụ chuyển đồ, bạn và người nhà cần tham vào công việc.

Gọi dịch vụ